top of page
Business information desk

Υποβολή σε προσφορές

Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην προετοιμασία προσφορών

  • Πραγματοποίηση προκαταρκτικής επιτόπιας έρευνας

  • Προκαταρκτικές συναντήσεις για την αποσαφήνιση των αναγκών με όλα τα αρμόδια μέρη της Αρχής - τα τμήματα τεχνολογίας και τους νομικούς συμβούλους

  • Διαδικασία συγγραφής που υπόκειται και συνάδει με τους παράγοντες μηχανογράφησης και νομικών συμβουλών

  • Έμφαση στην τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου περί υποχρέωσης υποβολής προσφορών (σύσκεψη προμηθευτών, απάντηση διευκρινιστικών ερωτήσεων, βοήθεια στην επιλογή του νικητή και άλλα)

Υποβολή συνοπτικού εγγράφου και εισήγηση του νικητή προμηθευτή

Group of lawyers discussing on a lawsuit

Χρειάζεται να κάνετε διαγωνισμό στον τομέα των επικοινωνιών και των υπολογιστών; Δώστε προσοχή στα παρακάτω σημεία!

Η σύνταξη μιας προσφοράς επαγγελματικά απαιτεί μεγάλη εμπειρία και φυσικά πολλές γνώσεις (που αποκτώνται και μέσα από την εμπειρία...)

Ένας φορέας που είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με το νόμο περί υποχρέωσης υποβολής προσφορών υποχρεούται να θέσει στη διάθεσή του ένα νομικό τμήμα ή έναν εξωτερικό φορέα παροχής νομικών συμβουλών, στον οποίο θα εμπιστευθεί τη μετατροπή της προσφοράς σε έγκυρο νομικό έγγραφο. Ωστόσο, μερικές φορές οι νομικοί σύμβουλοι στερούνται τις τεχνολογικές γνώσεις που απαιτούνται σε διαγωνισμούς στον τομέα της επικοινωνίας και της πληροφορικής. Γι' αυτό χρειάζονται έναν επαγγελματία σύμβουλο που να γνωρίζει καλά την αγορά σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού και στον οποίο θα εμπιστευτεί τη σύνταξη της προσφοράς, με επαγγελματική και νηφάλια ματιά στα σημαντικά θέματα, τα οποία είναι:

Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι μετρήσεις, οι επαγγελματικές προϋποθέσεις κατωφλίου και τα κριτήρια επιλογής του νικητή που προκύπτουν από γνώση της σχετικής αγοράς.

Η διενέργεια διαγωνισμών γίνεται αποδεκτή κυρίως στο δημόσιο τομέα με στόχο πρωτίστως τη διασφάλιση της δικαιοσύνης, της αγνότητας του χαρακτήρα και της καθαριότητας των χεριών, που αποτελούν τα χαρακτηριστικά της χρηστής διακυβέρνησης.

Ο διαγωνισμός έχει δευτερεύοντες στόχους όπως: προτίμηση σε τοπικά προϊόντα, διατήρηση του περιβάλλοντος, ανάδειξη ευάλωτων πληθυσμών, προώθηση των γυναικών, προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

 

Το κύριο συμφέρον για την έκδοση διαγωνισμού είναι η διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης και φυσικά η λήψη ποικίλων «ανταγωνιστικών» προσφορών. Ένας διαγωνισμός επιτρέπει σε μια τοπική αρχή ή ένα κυβερνητικό γραφείο ή σε οποιονδήποτε θεσμικό φορέα, όταν έρχεται να κάνει μια αγορά ή ένα μεγάλο εκτελεστικό έργο, να μειώσει τα έξοδα και να καθορίσει εκ των προτέρων τις προϋποθέσεις που είναι σημαντικές για αυτούς και το επίπεδο εξυπηρέτησης που απαιτείται.

 

Ως εταιρεία συμβούλων στον τομέα των ΤΠΕ και των τηλεπικοινωνιών, συντάσσουμε διαγωνισμούς για την εκτέλεση έργων μετά από ολοκληρωμένη επιτόπια έρευνα. Η έρευνα περιλαμβάνει λεπτομερείς και φωτογραφημένες πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση στον ιστότοπο. Η έρευνα πραγματοποιείται από σύμβουλο επικοινωνίας της εταιρείας Messer που συνοδεύεται από υπάλληλο της αρχής που γνωρίζει καλά τους χώρους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας βοηθούν να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε την υπάρχουσα κατάσταση σε σχέση με την απαιτούμενη κατάσταση. Ο διαγωνισμός που θα γράψουμε θα γίνει με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας.

Η τεχνική προδιαγραφή στην προσφορά θα είναι συνήθως παράρτημα της σύμβασης και θα προσδιορίζει με ακρίβεια τις τεχνολογικές απαιτήσεις του πελάτη λεπτομερώς σύμφωνα με κεφάλαια και υποκεφάλαια. Για παράδειγμα - στον διαγωνισμό "Έξυπνη Πόλη", το τμήμα υποδομής θα χωριστεί σε οπτικές υποδομές, στις οποίες θα προσδιορίσουμε τις απαιτήσεις για την οπτική σύνδεση, τη φύση της ταφής στο έδαφος: χάραξη/λατομεία, καθώς και ασύρματη ενότητα υποδομής, στην οποία θα προσδιορίσουμε τις ασύρματες τεχνολογίες που ενδιαφέρουν τον πελάτη, τα μήκη κύματος, τους όγκους και τον τρόπο εγκατάστασης.

Άλλο παράδειγμα: η ενότητα κάμερες θα αναφέρει πλήρως και με ακρίβεια όλους τους απαιτούμενους τύπους καμερών: PTZ, LPR, κανονική, κινούμενη και άλλα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών τους με τέτοιο τρόπο ώστε ο πλειοδότης να μην μπορεί να υποβάλει προσφορά για κάμερα που δεν πληροί τις απαιτήσεις.

Η διαδικασία σύνταξης της προσφοράς θα πραγματοποιείται πάντα σε πλήρη συνεργασία με το νομικό σύμβουλο του πελάτη, καθώς η προσφορά στους τομείς των επικοινωνιών και των υπολογιστών είναι ένα νομικό έγγραφο που περιλαμβάνει πολλές τεχνικές γνώσεις, δεν διαφεύγει η πλήρης συνεργασία με την νομικός σύμβουλος για τη σύνταξη των προϋποθέσεων κατωφλίου και των κριτηρίων για την επιλογή του νικητή (το MPL - ένα εσωτερικό έγγραφο για επανεξέταση ) Η συνεργασία συνήθως περιλαμβάνει κοινές συναντήσεις μεταξύ όλων των επαγγελματικών, νομικών και τεχνολογικών μερών, διορθώσεις και βελτιώσεις μέχρι το τελικό αποτέλεσμα λαμβάνεται - η πλήρης προσφορά.

Μετά τη διανομή της προσφοράς στους πιθανούς προμηθευτές, πραγματοποιείται διάσκεψη προμηθευτών στην οποία προσκαλείται όποιος σκοπεύει να υποβάλει προσφορά στον διαγωνισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας δίνονται πρόσθετες εξηγήσεις ή ακόμη και μια περιήγηση επιτόπου για να γνωρίσουν τους χώρους.

Συνοπτικό έγγραφο και συστάσεις - πολύ σημαντικό! Υποβάλλεται στον πελάτη στο τέλος της λήψης της απάντησης από όλους τους διαγωνιζόμενους και μετά από προσεκτική εξέταση όλων των προσφορών. Αρχικά, εξετάζεται η συμμόρφωση του πλειοδότη με τις προϋποθέσεις κατωφλίου, ένας πλειοδότης που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις κατωφλίου αποκλείεται και η προσφορά του δεν εξετάζεται. Στη συνέχεια βαθμολογείται στους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο MPL. Ο πλειοδότης που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία ανακηρύσσεται νικητής, εφόσον πληροί πλήρως όλες τις προϋποθέσεις της τεχνικής προδιαγραφής και υπόκειται σε επαγγελματική γνώμη ο τεχνικός σύμβουλος.

Εμείς στη Messer έχουμε επαγγελματικές γνώσεις και πολυετή εμπειρία στη σύνταξη προσφορών και τη συνεργασία με νομικά τμήματα.

bottom of page